18.12.2023. AKADEMIYA & STUDIO LEONTIC

Денес ги испративме нашите ученици преку програмата на #ErasumusPlus, кои беа на двонеделна обука со своите наставници од Srednja strukovna škola Šibenik.

Во саботата, во Приватниот Центар за Стручна Обука „Академија Леонтиќ“, им беа доделени сертификатите за успешно завршена обука од областа на модуларната програма за фризери и козметичари. Со оваа група, завршија обуките за учебната 2021/2022, а од наредната учебна година, започнуваме со првата Мобилност со група од шест ученика и два наставника од Мадрид, Шпанија, со почеток од 17.02.2023 година.
Благодарност до Координаторот на Европски прокети на Srednja strukovna škola Šibenik, за извонредната координација, господин Перо Гргиќ и госпоѓа Милена Георгиевска, како и на госпоѓа Гордана Пецељ од Скопје, кои заедно со координаторот на Европски проекти од Приватниот Центар за Стручна Обука „Академија Леонтиќ“ од Скопје, Васка Леонтиќ, успешно ги завршија двете мобилности во период од еден месец, со 18 ученици и четири наставника.
Благодарност и до модератор Мартин Јовановски кои ги придружуваше за време на културолошките прошетки за време на мобилноста и на мајстор-предавач Афродита Тодоровска, која соработуваше и ги вршеше обуките за врме на нивниот престој.
------------------------------------------------------------------------
Today we say goodbye to our students through the program of #ErasumusPlus, who were on a two-week training with their teachers from Srednja strukovna škola Šibenik. On Saturday, at the Private Vocational Training Center "Academy Leontic", they were awarded with the certificates for successfully completed training in the field of the modular program for hairdressers and beauticians. With this group, the trainings for the 2021/2022 school year have ended, and from the next school year, we will start the first Mobility with a group of six students and two teachers from Madrid, Spain, starting on February 17, 2023.
Gratitude to the Coordinator of European Projects of Srednja strukovna škola Šibenik, for the extraordinary coordination, Mr. Pero Grgić and Mrs. Milena Georgievska, as well as to Mrs. Gordana Pecelj from Skopje, who together with the coordinator of European Projects from the Private Center for Vocational Training "Academy Leontic" from Skopje, Vaska Leontic, successfully completed both mobilities in a period of one month, with 18 students and four teachers.
And, also gratitude to the moderator Martin Jovanovski, who accompanied them during the cultural sightseeings during the mobility, and to master-lecturer Afrodita Todorovska, who collaborated and carried out the trainings during their stay.

Foto galeriju možete pronaći na ovom linku.

 

Lokacija

sample image

Od školske godine 2011/12. na novoj lokaciji i stalno u jutarnjoj smjeni!

Kontakt

  • Adresa: Srednja strukovna škola, Ante Šupuka 31, Šibenik 22000
  • Tel: 022 21 44 84
  • E-mail: ravnatelj@ss-strukovna-si.skole.hr
  • Website: www.strukovna.hr